El coaching té com a objectiu acompanyar i entrenar a persones o a equips de persones amb l’objectiu que assoleixin els seus reptes personals o professionals de forma més fàcil i efectiva. Per tal d’aconseguir-ho es potencien les persones o els equips al màxim de les seves capacitats, ajudant-los a mobilitzar els seus recursos, tan interns com externs. També es transformen les barreres internes que dificulten o impedeixen que aquests reptes s’assoleixin i no permeten que les persones o els equips arribin a assolir el millor d’elles mateixes, tan particularment com en relació als altres.
Dit en altres paraules: es tracta de fer realitat l’imperatiu de Píndar: “arriba a ésser el que ets”.
Per aconseguir-ho, a GAM treballem tres grans eixos: Tenir, Fer i Ésser.

1. TENIR clar què vol aconseguir la persona o l’equip. Clarificar l’objectiu general i els específics. Tenir clara una estratègia i dissenyar-la.
2. FER coses. Fer passos en la direcció correcte vers el que s’ha clarificat anteriorment. Fer que les coses passin. Tenir un comportament proactiu i acabar elaborant un pla d’acció basat en objectius, temps i recursos.
3. ÉSSER un mateix. La persona o l’equip no pot assolir els objectius debilitant el seu interior.

Tots tenim creences, pors, barreres mentals o aspectes que ens impedeixen avançar o arribar a aconseguir allò que volem. Per tant, s’han de treure a la llum i transformar-los. En cas contrari, la despesa en energia és molt alta i els resultats són molt minsos.
A GAM posem tot el nostre amor, el nostre coneixement i la nostra energia en facilitar a la persona, o a l’equip de persones, que això esdevingui possible i s’aconsegueixin resultats. I ho fem tan de forma individual com grupal; tan en l’àmbit personal com en l’àmbit professional; i tan en forma presencial com virtual (skype). Així podem arribar a qualsevol persona o empresa, independentment de la seva ubicació geogràfica o de la seva disponibilitat horària.
Si vol trencar les inèrcies que ens limiten, i emprendre una trajectòria de millora continuada, demani’ns informació sense compromís.