Les formacions de GAM estan acollides al finançament de la Fundació Estatal per a la Formació en l’ocupació.

Això significa que la formació que l’empresa realitza amb nosaltres es pot bonificar. N’hi ha prou amb què l’empresa tingui un o més treballadors donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social i que estigui al corrent de pagament. Tota empresa té un crèdit anual per a la formació.

FAQ’S FORMACIÓ PROGRAMADA PER A LES EMPRESES

Les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors mitjançant l’aplicació de bonificacions de la Seguretat Social. La formació finançada a través d’aquests ajuts – denominada formació programada per a les empreses- inclou accions formatives de les empreses i permisos individuals de formació, i el seu objectiu és respondre a les necessitats especifiques de formació plantejades per les empreses i els seus treballadors.

Totes les empreses que cotitzen per Formació Professional, independentment de la seva mida i data de creació, disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors, amb un mínim de 420 euros.

El crèdit disponible per les empreses durant el present exercici es calcula a partir de dues dades: la quantitat cotitzada per l’empresa en concepte de Formació Professional durant l’any anterior i la mida de la seva plantilla, que determinarà el percentatge de l’import cotitzat al qual té dret l’empresa.  En qualsevol cas el nostre departament d’Administració Pedagògica pot informar-lo del crèdit de què disposa la seva empresa si abans ens envia la corresponent documentació autoritzant-nos a accedir a les seves dades.

Si l’empresa ha estat creada a l’any en curs, el crèdit resultarà de multiplicar el nombre de treballadors (d’acord amb el primer butlletí de cotització a la Seguretat Social) per 65 €. Si l’empresa va ser creada l’any anterior (i per tant no va cotitzar la totalitat dels mesos de l’exercici), s’aplicarà també aquesta fórmula pel càlcul del crèdit si l’import resultant li és més favorable que el que resulta aplicant el procediment general.

Les empreses que tinguin una plantilla superior a 5 treballadors estan obligades a participar en el finançament dels costos de la formació del seu pla de formació anual (és a dir, de la totalitat dels cursos que realitzi i comuniqui a l’aplicació telemàtica). Aquesta aportació es denomina cofinançament.

El cofinançament privat varia en funció de la plantilla:

  • de 6 a 9 treballadors 5%
  • de 10 a 49 treballadors 10%
  • de 50 a 249 treballadors 20%
  • més de 250 treballadors 40%

Les empreses d’1 a 5 treballadors queden exemptes de cofinançar amb els seus propis recursos la formació.

Cofinançament = (cost total de la formació – bonificació aplicada) + cost salarial dels treballadors formats en jornada laboral.

Totes las empreses que tinguin centres de treball al territori estatal, sigui quina sigui la seva dimensió o ubicació, que desenvolupin formació pels seus treballadors, i que cotitzin per la contingència de Formació Professional a la Seguretat Social.

Tots els treballadors assalariats que prestin serveis a empreses privades – o entitats públiques no incloses a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació a les Administracions públiques – i cotitzin a la Seguretat Social en concepte de Formació Professional, així com els treballadors que estan en les següents situacions: Treballadors fixos discontinus en els períodes de no ocupació. Treballadors que accedeixen a situació d’atur quan realitzen formació. Treballadors acollits a regulació de feina en els seus períodes de suspensió de treball per expedient autoritzat. Treballadors afectats per mesures temporals de suspensió de contracte per causes tècniques, organitzatives o de producció, en els seus períodes de suspensió de treball.

No, les empreses han de garantir que la formació per la qual es bonifiquen és gratuïta pels treballadors que hi participen.

Degut a què no cotitzen en concepte de Formació Professional, els treballadors autònoms no disposen de crèdit per a participar en la formació programada per les empreses. No obstant, poden accedir a cursos finançats través de la Formació d’Oferta.

Qualsevol acció formativa que guardi relació amb l’activitat desenvolupada per l’empresa i estigui dirigida a adquirir i millorar les competències i qualificacions professionals dels treballadors, i complir amb els requisits de durada i límits de participants establerts a la normativa.

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social podran aplicar-se a partir de la comunicació de finalització de la formació i, en tot cas, amb anterioritat a la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

Estar al corren en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Haver informat a la Representació Legal dels Treballadors. Haver comunicat l’inici de la foramció. Haver realitzat la formació. Haver comunicat la finalització de la formació.

Les entitats organitzadores seran les responsables de: Comunicar l’inici i la finalització de les accions formatives; assegurar el desenvolupament satisfactori de les accions formatives; assegurar les funcions de seguiment, control i avaluació; assegurar l’adequació de la formació realitzada a les necessitats formatives reals de les empreses; contractar a l’entitat de formació acreditada i/o inscrita que imparteix les accions formatives, excepte en cas de tractar-se de la mateixa entitat. Facilitar a las empreses per a las que organitzen la formació la documentació relacionada amb l’organització, gestió i realització de les accions formatives. Facilitar a les empreses la informació necessària per a la correcta aplicació de les bonificacions. Sotmetre’s i assegurar el desenvolupament satisfactori de les actuacions de comprovació, seguiment i control que realitzen les Administracions públiques competents i els altres òrgans de control.

La formació és una de les eines clau de què disposen les empreses per a millorar la seva eficàcia i eficiència.