El Servei d’Implementació de Protecció de Dades és una solució personalitzada per adaptar el vostre establiment a la nova normativa i no quedar exposats a possibles sancions o denúncies.

El servei consisteix en:

1

1. AVALUACIÓ D’IMPACTE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A L’EMPRESA

– Anàlisi de la naturalesa de les dades, finalitat, nombre d’interessats i tractament que es duen a terme.
– Proposta de les mesures de responsabilitat activa a implementar per l’empresa.
– Redacció del document “Avaluació d’Impacte sobre PD”.

2. REDACCIÓ DEL DOCUMENT D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

– Revisió i anàlisi, a les oficines de l’empresa, dels registres amb dades de contacte del responsable, finalitat dels tractaments, descripció de les categories dels interessats, cessió o transferències de dades, etc.

3. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT

– El document de seguretat és obligatori per totes les empreses que tractin dades de caràcter personal. Nosaltres li redactem, especificant les mesures de seguretat exigides en qualsevol dels seus nivells de protecció.

4. CONTROL PRESENCIAL EN LES OFICINES DELS NOSTRES CLIENTS

– Aquest és un dels nostres principals actius: la nostra actuació és presencial.

5. REVISIÓ DELS SEUS CONTRACTES AMB TERCERS PER A DONAR COMPLIMENT AL RGPD

– Revisió dels contractes de prestació de serveis per regular l’accés i el tractament de dades per compte de tercers que el client mantingui amb empreses externes.

6. REDACCIÓ DE CLÀUSULES D’INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT

– Redacció o revisió de clàusules legals i recomanacions generals pel compliment dels principis de l’RGPD (informació en la recollida, consentiment, deure de secret, cessió de dades, etc.).

7. GESTIÓ DE CONTRASENYES I REGISTRES NECESSARIS SEGONS ESTABLEIX EL RGPD

– Assessorament per la gestió dels registres obligatoris que estableix l’RGPD, així com la gestió i emmagatzematge de contrasenyes.

EN ACABAR EL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ,
ES LLIURA L’ACREDITACIÓ D’ESTABLIMENT ADAPTAT AL RGPD 2016/679

4333434
    • És una nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un
      reglament europeu.
    • D’obligatori compliment des del 25 de maig del 2018.
    • Comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Les organitzacions de tot tipus, ja siguin grans corporacions, pimes o autònoms, han d’examinar la seva situació pel que fa a la protecció de dades personals. La privacitat s’ha convertit en una prioritat per a totes les empreses.

Les principals novetats del nou RGPD són:

3

Les empreses, societats, comunitats, associacions i autònoms als quals s’aplica l’RGPD són els:

3333
433

Recordi que la protecció de dades personals dels seus clients, col.laboradors o treballadors segons l’RGPD no només serveix per evitar les sancions sinó que estan en joc altres factors importants com la competitivitat, la confiança i la fidelització dels seus clients.

Qualsevol ciutadà de la UE té dret a presentar reclamacions de forma individual o col.lectiva si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera l’RGPD. També, al ser la privacitat un dret fonamental, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’una infracció de l’RGPD.

Les autoritats podran investigar i corregir les infraccions. Per això estaran en disposició d’ordenar al responsable o a l’encarregat que faciliti informació, porti a terme auditories o obtingui accés a les dades, locals i equips.

Les sancions per infracció podran anar, des d’advertència, prevencions i limitacions temporals, fins a prohibir el tractament, ordenar supressió de dades o imposar multes.

T’ajudem a implementar la Protecció de Dades a la teva empresa perquè compleixi amb la normativa vigent