top of page

Protecció de Dades

Implementació de protecció de dades

Solució personalitzada per adaptar el RGPD a les empreses i no quedar exposats a possibles sancions

En què consisteix el servei?

oficina|agencia|estudio|despacho

IMPLEMENTACIÓ RÀPIDA

Patente de preparación y tramitación

TRÀMITS SENZILLS

en Negociación

SUPORT INTEGRAL

1. AVALUACIÓ D'IMPACTE SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A L'EMPRESA

 • Anàlisi de la naturalesa de les dades, finalitat, nombre d'interessats​​ i tractament que es duguin a terme.

 • Proposta de les mesures de responsabilitat activa que ha d'implementar l'empresa.

 • Redacció del document "Avaluació d'Impacte sobre PD".


2. REDACCIÓ DEL DOCUMENT D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Revisió i anàlisi, a les oficines de l'empresa, dels registres amb dades de contacte del responsable, finalitat dels tractaments, descripció de les categories dels interessats, cessió o transferències de dades, etc.

3. REDACCIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT
El document de seguretat és obligatori per a totes les empreses que tractin dades de caràcter personal.
Nosaltres ho redactem, especificant les mesures de seguretat exigides a qualsevol dels seus nivells de protecció.


4. CONTROL PRESENCIAL A LES OFICINES DELS NOSTRES CLIENTS
Aquest és un dels nostres principals actius: la nostra actuació és presencial.

5. REVISIÓ DELS CONTRACTES AMB TERCERS PER DONAR COMPLIMENT AL RGPD
Revisió dels contractes de prestació de serveis per regular l'accés i el tractament de dades per compte de tercers que el client mantingui amb empreses externes.

6. REDACCIÓ DE CLÀUSULES D'INFORMACIÓ I CONFIDENCIALITAT
Redacció o revisió de clàusules legals i recomanacions generals pel compliment dels principis del RGPD (informació a la recollida, consentiment, deure de secret, cessió de dades, etc.).

7. GESTIÓ DE CONTRASENYES I REGISTRES NECESSARIS SEGONS ESTABLEIX EL RGPD
Assessorament per la gestió dels registres obligatoris que estableix el RGPD, així com la gestió i emmagatzematge de contrasenyes.

formas gráficas

Què és?

 • És una nova regulació, que per primer cop es fa a través d'un reglament europeu.

 • D'obligatori compliment des del 25 de maig del 2018.

 • Suposa canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Com ens afecta?

Les organitzacions de tota mena, ja siguin grans corporacions, pimes o autònoms, han d'examinar la seva situació pel que fa a la protecció de dades personals. La privacitat s'ha convertit en una prioritat per a totes les empreses.

 

Les principals novetats del nou RGPD són:

Major rendició de comptes

Responsabilitat proactiva

Anàlisi de riscos d'empreses

Nova figura DPO

Nous drets

dels ciutadans

Més informació

als ciutadans

Consentiment lliure, específic i inívoc

Nova redacció

LOPD

És obligatori?

Les empreses, societats, comunitats, associacions i autònoms a què s'aplica el RGPD són els:

 • Establiments de la UE independentment de si el tractament de dades es fa o no a la UE.

 • Establiments que monitoritzen el comportament de les persones que es troben dins la UE.

 • Establiments que ofereixen béns o serveis a persones que es troben a la UE.  

formas gráficas

Per què adaptar-se?

 • Evitar sancions per incompliment.

 • Incrementar la seguretat dels sistemes de treball.

 • Guanyar més confiança dels clients.

 • Augmentar la competitivitat.

 • Millorar la imatge de marca de l'empresa.

 • Tranquil·litat de no estar exposats a ser possible objecte d'aprofitament.

 

Recorda que la protecció de dades personals dels teus clients, col·laboradors o treballadors segons RGPD no només serveix per evitar les sancions sinó que hi ha en joc altres factors importants com la competitivitat, la confiança i la fidelització dels teus clients.

formas abstractas

Què passa si no compleixo?

Qualsevol ciutadà de la UE té dret a presentar reclamacions de manera individual o col·lectiva si considera que el tractament de les dades personals vulnera el RGPD.

 

També, en ser la privadesa un dret fonamental, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'una infracció del RGPD. Les autoritats poden investigar i corregir les infraccions. Per això estaran en disposició d'ordenar el responsable o l'encarregat que faciliti informació, dugui a terme auditories o obtingui accés a les dades, locals i equips.

 

Les sancions per infracció podran anar, des d'advertiment, prevencions i limitacions temporals, fins a prohibir el tractament, ordenar supressió de dades o imposar multes que poden assolir els 20 milions d'euros o el 4% del volum de negoci global anual de l'any anterior de la empresa.

bottom of page